AI LEREND NETWERK POSITIEF ORGANISEREN

In het najaar van 2019 starten we een Lerend Netwerk, waarin je Appreciative Inquiry als veranderfilosofie en aanpak diepgaand kunt leren kennen, begrijpen en toepassen, om er in je eigen organisatie vernieuwende praktijken mee te ontwikkelen. Je leert daarnaast over Positieve Psychologie en de mogelijke bruikbaarheid ervan in je eigen werkkring en organisatie.

 • Positieve Psychologie is de stroming binnen de psychologie die onderzoek doet naar ervaringen, vermogens en eigenschappen die een rol spelen bij menselijk welbevinden en floreren, zoals positieve emoties (optimisme, dankbaarheid), betrokkenheid en flow en menselijke relaties.
 • Appreciative Inquiry is een beproefde veranderaanpak die erop is gericht te onderzoeken en waarderen wat werkt en energie geeft, partijen te verbinden rond een gezamenlijk doel en samen aan duurzame oplossingen voor de toekomst te werken.

Het centrale thema: Positief Organiseren

De verandervraagstukken van de deelnemers van dit Lerend Netwerk gaan allemaal over Positief Organiseren. Oftewel de vraag hoe we op de werkplek en in de klas doelbewust ruimte maken voor een betere balans tussen prestaties en welbevinden, geluk en energie. Hoe kunnen we de inzichten uit de Positieve Psychologie toepassen in arbeidsorganisaties en onderwijs?

Positief organiseren kan verschillende gezichten hebben, denk aan:

 • een school, die naast de cognitieve, praktische vaardigheden en kennis, bewust aandacht geeft aan de talenten, welbevinden en bekwaamheden van leerlingen. Zodat ze gelukkig en gezond zijn tijdens de schooltijd én een basis leggen om te floreren in hun verdere leven.
 • een zorginstelling of sociaal werkbedrijf dat merkt: als wij onze cliënten willen ondersteunen bij opleiding, werk en leven, is het belangrijk dat we intern onderling ook op die manier kijken en werken.
 • een woningbouwvereniging, die niet alleen mensen een huis wil bieden, maar ze wil aanmoedigen van hun woning een echt thuis te maken… En daarom wil onderzoeken wat de positieve psychologie daarin te bieden heeft.
 • een onderzoeksbureau, waarin men merkt dat de werkdruk dusdanig is opgelopen dat het werkplezier en de mentale gezondheid onder druk staat. Wat op allerlei manieren problemen en spanningen geeft (ziekteverzuim, vertrek van gewaardeerde medewerkers, teruglopende resultaten… ) Daarom wil men aan de slag met de vraag: hoe kunnen we elkaar ondersteunen om beter met die druk om te gaan?
 • een overheidsorganisatie waar men echt aandacht wil besteden aan de talenten en drive van medewerkers. Omdat het werk ook steeds meer vraagt om eigen initiatief en samenwerken.

In dit Lerend Netwerk nemen mensen deel met zulke vragen en ambities. Zij willen leren hoe ze verandering in hun organisatie (of een deel daarvan) kunnen realiseren met behulp van Appreciative Inquiry.

Je bent van harte welkom om in te stappen met je eigen vraag. Of je nou leidinggevende bent, adviseur, professional of vakman van de werkvloer. En of je nou een ‘grote’, organisatiebrede vraag hebt of een ‘kleine’, gericht op eigen team, afdeling of klas.

Community of practice en leergang in één

Het netwerk bestaat dus uit een groep van bevlogen mensen die aan de slag willen met een betekenisvolle verandering in hun school, organisatie, wijk, netwerk….. Het is tegelijk een leergang waarin je je eigen vermogen om vernieuwing teweeg te brengen versterkt, doordat je Appreciative Inquiry en Positieve Psychologie leert kennen en toepassen.

We bieden kennis over veranderen en betrekken daar ook experts op dit gebied bij. Je leert over Appreciative Inquiry in gezamenlijke werksessies. En je werkt aan een eigen veranderproject in de context van je organisatie. Deelnemers steunen elkaars leerproces in actie-leergroepen en onderlinge contacten.

Aan het eind van de rit heb je een concrete verandering in je organisatie gerealiseerd, een stevig netwerk opgebouwd en nieuwe (verander)bekwaamheden ontwikkeld.

Een grote en diverse groep deelnemers

Het AI Lerend Netwerk Positief Organiseren wordt gevormd door mensen uit diverse sectoren. Wat vooral belangrijk is: dat de deelnemers de wens hebben om een betere balans tussen presteren en welbevinden te creëren met behulp van inzichten uit de Positieve Psychologie en Appreciative Inquiry. Over de grenzen van sectoren heen willen we samen onderzoeken wat we van elkaar kunnen leren en hoe we krachtige samenwerkingsvormen tussen verschillende en vaak uiteenlopende partijen kunnen vormgeven. Binnen organisaties, en over organisaties heen.

Wat levert het op:

 • Door je grondig te verdiepen in Appreciative Inquiry en hiermee praktisch te oefenen, versterk je de veranderkracht van jezelf, je team en organisatie.
 • Je doet inspiratie en nieuwe ideeën op over het realiseren van positief organiseren: van concrete initiatieven en praktijken tot het werken aan een positieve organisatiecultuur.
 • Aan het einde heb je in je eigen context een vernieuwing tot stand gebracht die gedragen wordt door verschillende betrokkenen.
 • Als je wilt word je met een certificaat lid van een grote nationale en internationale Appreciative Inquiry gemeenschap.